Reviews Five Fallacies of the Purposes of Money: Exposing the five fallacies of money and the five reasons for money
เอกสารถือหุ้น – นี่คือมาตุของเงินออกทุนหมดด้วยกันในตอนที่คุณลงทุนเงินของคุณด้วยหุ้นที่มีการเสี่ยงสูงที่ฉีกแนวกันตามค่าของหุ้นในตลาดหุ้น ไม่มีการประกันว่าคุณจะได้เงินผกผวนของคุณไม่เป็น แต่ยังมีทางเลือกในการจัดหามาผลได้มากถ้าหุ้นปฏิบัติภารกิจยิ่ง การลงทุนในหุ้นก็หมายถึงคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน กงสี และ ups และดาวน์ในการดำเนินงานหุ้นโดยตรงจะส่งผลพวงต่อการลงทุนของคุณ โดยเหตุนั้นหากคุณจริงๆขวายขวนในการพิสัชที่ว่า “ฉันจะสละให้เงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางพนันของคุณในใบถือหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดเลิศFive Fallacies of the Purposes of Money: Exposing the five fallacies of money and the five reasons for money Description

When we don’t have enough money, we may wonder what God is trying to teach us. How do we know when we are in God’s will as it relates to money? The Purposes of Money, by Os Hillman, looks at five common mis-beliefs that many people hold and the five main purposes God has established for money. After reading this book, you may discover wrong priorities and erroneous views of money. And you may reach a new level of freedom in your life by learning God’s true purposes for money.


Tag Five Fallacies of the Purposes of Money: Exposing the five fallacies of money and the five reasons for money: Five Fallacies of the Purposes of Money: Exposing the five fallacies of money and the five reasons for money,เรื่อง , รีวิว , Five Fallacies of the Purposes of Money: Exposing the five fallacies of money and the five reasons for money