กองทุนรวม – คำเฉลยที่ปึกแผ่นที่สุดที่จะ “ฉันจะมอบเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินสะสมรวมมี เงินสะสมรวมส่งเสริมให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะจ่ายเงินหุ้นของความหลากหลายของ บริษัท มีผู้บัญชากองทุนรวมที่ทำงานเงินลงทุนในหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่แย่การลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะแทรกไปซื้อความหลายหลากของหุ้นดังนั้นหากหุ้นมีพลังต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเสมอกัน เงินลงทุนเบื้องต้นในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะปฏิพัทธ์ที่จะแบกรับโสหุ้ยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าจับจ่ายด้วยว่าการบริหารบ/ชของคุณ



Personal Finance for Women: How to Stop Struggling While Making the Best of Starting Over Description

Do you feel like you never have enough money? Do you struggle to get by? Are you rebuilding your life after a life-changing event? Are you ready to take control of your finances and create an economically healthy future for yourself and your family? If your answer is ‘yes’ to any or all of these questions – then this book was written for you.

Personal Finance for Women: How to Stop Struggling and Make the Best of Starting Over was inspired by a chat with some friends who had all recently gone through rough separations and divorces. A common theme among the women was the struggle to cover the expenses, which was complicated for them by overspending on the children as a form of compensation, and sometimes competition with the absent father who had more money to spend on the children than they did.

This book is for women in that kind of situation – women who are struggling to get by and rebuild a life, while sometimes overspending in an attempt to keep things normal for the children.

Each chapter begins with some facts and some basic budgeting suggestions, followed by a section in italics about my personal experience, and what I did, what I felt, and why my approach worked for me.

The point of sharing my personal perspective is to let readers see that these things have worked – not as a way of saying my way is the only way – my way is just revealed as a way to consider and to try.

In this personal budgeting book, you will find guidance, budgeting tips, money-saving ideas, and you will also “hear” a friendly voice in the ordinarily formal economic realm of budgeting and personal economics.

Table of Contents:

Introduction to Personal Finance for Women: tells you about the goals of the book, to help you build a better economic life.

Let Me Tell You About Myself: is included to let you know who I am and why I, as an author, am qualified to share these tips with you.

Chapter One: Assess Your Situation: covers the basics of understanding your financial situation and the earliest stages of creating a budget you can live with.

Chapter Two: Identify Gaps Between Your Income and Your Expenses: moves deeper into the steps up setting up a livable budget and offers practical, actionable tips for making a budget work.

Chapter Three: Look for Places to Cut Expenses: discusses things that can be cut from the budget to make dollars stretch further without sacrificing your lifestyle and quality of life.

Chapter Four: Find Ways to Save Money: goes deeper into stretching your budget without completely giving up your favorite things.

Chapter Five: Accept Help if All Else Fails: provides a list of places that offer help.

Chapter Six: Take Care of Yourself Mentally: shares tips on getting the education you need to live the life you want.

Chapter Seven: Take Care of Yourself Physically: touches on the connection between your health and economic situation.

Chapter Eight: Take Care of Yourself Spiritually: opens the door to understanding the connection between experiencing gratitude and your financial situation.

Chapter Nine: Put the Past Behind You: discusses why you should forgive yourself for past budgeting mistakes as you rebuild your new economic life and build a foundation for your economic future.

Chapter Ten: Set Goals for Your Future: guides you through some information about saving for both rainy days and a retirement that doesn’t leave you living in your kid’s basement.

Conclusion: summarizes the book and offers information on where to look for advanced budgeting information after you lay the groundwork with this book – and where to find updated information about this book.

Tag Personal Finance for Women: How to Stop Struggling While Making the Best of Starting Over: Personal Finance for Women: How to Stop Struggling While Making the Best of Starting Over,แนะนำ , Reviews , Personal Finance for Women: How to Stop Struggling While Making the Best of Starting Over